18. 04. 2024 Základní škola a Mateřská škola Pilníkov  

  Hlavní menu
Hlavní stránka
Zprávy vedení školy
- pedagogický sbor
- vnitřní řád pro žáky
- vnitřní řád pro učitele
- vnitřní řád družiny
- vyučovací hodiny
- prázdniny a volna
- ředitelská volna
- ŠVP
- plán školy
- výroční zprávy
- Kritéria přijetí do MŠ
- školní zpravodaj
Učebny, prostory, vybavení
- multimediální učebna
- školní šatna
Školská rada a SRPDŠ

Mateřská škola
ZŠ - společné
- zájmové kroužky
I. stupeň
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
II. stupeň
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Školní družina
Školní jídelna

Práce žáků
Soutěže

Seznam rubrik
TOP 15

Přihlášení čtenáře
Rozšířené vyhledávání

Stránky města Pilníkov

Fotografie z Pilníkova

Parsiyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní družiny
Vydáno dne 10. 09. 2009 (4686 přečtení)Vnitřní řád školní družiny – Základní a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

OBSAH:

 1. Úvodní ustanovení

 2. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

 1. Práva žáků

 2. Povinnosti žáků

C. Práva zákonných zástupců

 1. Povinnosti zákonných zástupců

 2. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 1. Zařazování žáků do školní družiny

 2. Provoz školní družiny

 3. Vnitřní režim školní družiny

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků , ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 1. Zacházení s majetkem školní družiny

 2. Závěrečná ustanovení

 1. Úvodní ustanovení

 1. Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 2. Vnitřní řád školní družiny je platný pro školní družiny právnické osoby Základní a mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny platí i při účasti na akcích organizovaných školní družinou mimo areál organizace.

 3. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

 1. Práva žáků

1. Žáci docházející do školní družiny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte.“

2. Žáci docházející do školní družiny mají právo

a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství, svobodu projevu,

b) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje – vyjádření svého názoru je nutné provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.

3. Práva uvedená v odstavci 2a) a c) mají také zákonní zástupci žáků.

4. Žáci mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy žáka v rodině.

5. Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které poškozují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.

6. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

7. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

 1. Povinnosti žáků

 1. Žáci docházející do školní družiny dodržují pravidla kulturního chování.

 2. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

 3. Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelky a dalších oprávněných osob.

 4. Do družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí, předměty nesouvisející s vyučováním. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením, či ztrátou , u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.

 5. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vychovatelce.

 1. Práva zákonných zástupců žáků

 1. Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky.

 2. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelky nebo u ředitele školy.

 1. Povinnosti zákonných zástupců žáka
  1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce docházel řádně do školní družiny v termínu uvedeném na zápisovém lístku.

2.Zákonný zástupce má povinnost dokládat nepřítomnosti žáka při pravidelné docházce do školní družiny.

3. Zákonný zástupce má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.

 1. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky.

 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu školní družiny, se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

 2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost, …) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 3. Žák zdraví v budově a na akcích školní družiny pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.)

 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 1. Zařazování žáků do školní družiny

 1. Činnost družiny je určena žákům I. stupně ZŠ. Ve školní družině pracuje 1 oddělení. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.Na jednoho pedagogického pracovníka může být maximálně 25 denně přítomných žáků.Počet žáků v oddělení se postupně naplňuje od 1. třídy, přičemž přednostně se přijímají dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů.

 2. O přijetí žáka do školní družiny ve formě uvedené v II.C.1.b) se rozhoduje na základě písemné přihlášky, její součástí je písemné sdělní zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a o způsobu odchodu žáka z družiny, tyto jsou zaznamenány na zápisním lístku. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 3. Předem známou nepřítomnost žáka, následnou omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a uvedené na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně. Na písemné omluvence bude uvedeno datum, doba odchodu a podpis rodičů.

 4. Z rozhodnutí zřizovatele se za pobyt ve školní družině od zákonných zástupců žáků nevyžadují platby.

 5. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka. Rodiče se mohou s vychovatelkou spojit na čísle 736713147.

 1. Provoz školní družiny

 1. a/ Doba provozu školní družiny začíná v 11.20 hod. – po skončení 4. vyučovací hodiny odchodem žáků na oběd do školní jídelny a končí v 15,30 hod..

b/ Vychovatelka školní družiny odvádí dojíždějící žáky na autobusovou zastávku ve 14,45, kde samy děti vyčkají na příjezd autobusu.

 1. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. O provozu v době řádných školních prázdnin rozhoduje ředitelka školy. Před prázdninami vychovatelka zajistí s dostatečným předstihem všem žákům přihlášeným do školní družiny informace o provozu školní družiny v době prázdnin. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, pokud je přihlášeno minimálně 10 žáků.

 2. Školní družina ke své činnosti užívá prostory v budově čp. 34, tělocvičnu, školní hřiště, zastřešený sportovní areál a dětské hřiště.

 3. Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují bez vědomí vychovatelky.

 1. Vnitřní režim školní družiny

1. Družina realizuje svou činnost dle školního vzdělávacího programu pro školní družinu pracující při Základní a Mateřské škole, Pilníkov, okres Trutnov.

Vzdělávání realizuje těmito formami:

 1. příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností

 2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

 3. využitím otevřené nabídky spontánních činností.

Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a individuální přípravu na vyučování.

2. Žáci zapsaní do školní družiny mají právo navštěvovat zájmové kroužky pracující při ZŠ a MŠ Pilníkov.

3. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4. V září jsou žáci seznámeni s prostorami ŠD a zdržují se pouze ve vyhrazených místnostech.

5. Do školní družiny přicházejí žáci na odpolední činnost v doprovodu službu konající učitelky nebo vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil vychovatelka neodpovídá. Na autobus v 14.45 jsou odváděni vychovatelkou.

6. Po příchodu z oběda se převléknou do oblečení pro volný čas, používají zdravotně vhodné přezůvky s bílou podrážkou a své věci si uloží do vyhrazených skříněk. Mobily, peníze a cenné věci si uloží u vychovatelky.

6. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští školní družinu nebo prostor vymezený k dané činnosti.

7. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky a vnitřním řádem školní družiny.

8. Žák při závažném, nebo opakovaném porušení vnitřního řádu ŠD a nevhodném chování může být během školního roku vyloučen z docházky.

9. Žákům není dovoleno otevírat okna, manipulovat s topením, osvětlením. Na počítači pracují se souhlasem vychovatelky.

10. Hry, stavebnice, knížky a jiné pomůcky vydává vychovatelka.

11. Vpouštěním osob a žáků do budovy ŠD a zavíráním dveří je pověřena služba týdne.cizím osobám a žákům, kteří nejsou zapsáni do školní družiny je vstup a zdržování v prostorách ŠD zakázáno.

12. Dítě je ze školní družiny vydáno pouze zákonnému zástupci nebo jím určené osobě.

13. V případě nevyzvednutí žáka do stanovené doby jsou telefonicky kontaktováni zákonní zástupci žáka a informováno vedení školy. Pokud není dítě vyzvednuto ani poté, je kontaktována policie.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.

 2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině je zajištěna po celou dobu provozu ŠD.

 3. Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

 4. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.

 5. Žáci dodržují řády odborných učeben, tělocvičny a dílny, pokud do nich při zájmovém vzdělávání vstupují.

 6. Při vycházkách a pobytech na hřišti jsou žáci opakovaně seznamováni s pravidly bezpečnosti, bezpodmínečně dodržují pokyny a příkazy vychovatelky.

 7. Do družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.

 8. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností družiny, okamžitě hlásí vychovatelce. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí vychovatelce, která poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.

  1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření.

 2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy, školní družiny a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

V. Ochrana majetku školy

 1. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.

 2. Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob.

 3. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškození předměty tvořící zařízení školy a školní družiny včetně předmětů svěřených jim do osobního užívání.

 4. V cizích učebnách zachovávají pořádek, nepoškozují majetek.

 5. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce.

 6. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit

VI. Závěrečná ustanovení

1. Vnitřní řád školní družiny byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31.8. 2009 a je platný od 1.9. 2009.

Mgr.Ilona Skořepová, ředitelka školySouvisející články:
Ředitelské volno (15.12.2010)
Přírodovědné poznávání Krkonoš (25.08.2010)
Závěr školního roku 2009/2010 (24.08.2010)
MŠ: Školka v červnu (30.06.2010)
Školní výlet (21.06.2010)
Den dětí (21.06.2010)
Dopravní výchova (21.06.2010)
Les Království (21.06.2010)
Druháci v dubnu a květnu (21.06.2010)
Pedagogický sbor studuje........ (08.06.2010)
Školní jídelna (03.06.2010)
Sportovní hry školní družiny (03.06.2010)
MŠ: květen (01.06.2010)
MŠ: Plánované akce na červen 2010 (21.05.2010)
MŠ: duben 2010 (14.05.2010)
Školní akademie (08.05.2010)
Projekt Čarodejnice (29.04.2010)
Halová kopaná dívek (29.04.2010)
MŠ: Plánované akce na měsíc květen 2010 (29.04.2010)
Školní zpravodaj 2009/2010 - č. 2 (25.04.2010)
Den učitelů ve 2. třídě (23.04.2010)
Druháci v březnu (23.04.2010)
Druháci v únoru (23.04.2010)
Den Země 2010 (23.04.2010)
Návštěna divadla a lesnické školy (23.04.2010)
Pohádkový den (23.04.2010)
Projekt Velikonoce 2010 (23.04.2010)
Ředitelské volno 30.04.2010 (23.04.2010)
Adopce v ZOO (22.04.2010)
Den učitelů (22.04.2010)
Naši budoucí prvňáčci (21.04.2010)
Třídní schůzky (15.04.2010)
Pasování na čtenáře (15.04.2010)
Projekt Jazyky (09.04.2010)
Soutěž ve zpěvu a recitaci (06.04.2010)
Hody, hody doprovody... (05.04.2010)
MŠ: školka v březnu (02.04.2010)
MŠ: plánované akce na duben 2010 (30.03.2010)
MŠ v únoru (25.03.2010)
Výběrové řízení (18.03.2010)
Besídka školní družiny (16.03.2010)
Plavecká výuka 1. - 4. třída (16.03.2010)
Ředitelské volno (04.03.2010)
Olympiáda Vancouver 2010 (04.03.2010)
MŠ: plánované akce na březen 2010 (22.02.2010)
Zimní besídka v 1. třídě (14.02.2010)
Lyžařský výcvik 2010 (14.02.2010)
Lednová soutěž - "Pohádka z obrázků" (06.02.2010)
Krmení daňků (06.02.2010)
Postoupíme do krajského kola? (05.02.2010)
Zájmová umělecká činnost (05.02.2010)
Den otevřených dveří (03.02.2010)
MŠ: školka v lednu (02.02.2010)
Soutěž ZUČ a předávání vysvědčení (01.02.2010)
MŠ: Plánované akce na měsíc únor 2010 (25.01.2010)
Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia (25.01.2010)
Exkurze do planetária (23.01.2010)
Olympiáda v českém jazyce (08.01.2010)
Vánoce ve školní družině (03.01.2010)
MŠ: Prosinec (03.01.2010)
MŠ: Plánované akce na leden (03.01.2010)
Projektový den na téma Duševní hygiena – výživa (29.12.2009)
Školní zpravodaj prosinec 2009 (25.12.2009)
PF2010 (20.12.2009)
Zápis dětí do 1. třídy (18.12.2009)
Vánoční ředitelské volno (15.12.2009)
Informace pro rodiče vycházejících žáků (14.12.2009)
Pomáháme druhým (12.12.2009)
Zdobení vánočních stromečků v ZOO Dvůr Králové nad Labem (10.12.2009)
Mikulášská nadílka (07.12.2009)
Adventní prohlídka zámku v Náchodě (06.12.2009)
Podzimní vyrábění v 1. a 2. třídě (06.12.2009)
Halloween v 1. třídě (06.12.2009)
Vánoce hned třikrát (06.12.2009)
MŠ: Listopad v mateřské škole (06.12.2009)
ŠD: Další host ve školní družině ! (06.12.2009)
Projektový den na téma přírodní katastrofy (05.12.2009)
Vánoční trhy (01.12.2009)
Předlékařská pomoc (27.11.2009)
MŠ: Plánované akce na měsíc prosinec 2009 (25.11.2009)
Zápis ze schůze Školské rady konané 18.11.2009 (25.11.2009)
Zápis ze schůze výboru SRPDŠ konané 18.11.2009 (25.11.2009)
ŠD: Rej strašidýlek... (22.11.2009)
Exkurze Bozkovské jeskyně a Turnov (21.11.2009)
Třídní schůzky (12.11.2009)
Projektový den – Halloween (11.11.2009)
MŠ: Říjen v mateřské škole (03.11.2009)
Ředitelská volna v roce 2009/2010 (03.11.2009)
Podzimní besídka v 1. třídě (29.10.2009)
MŠ: Září v mateřské škole (23.10.2009)
MŠ: Plánované akce na měsíc listopad 2009 (23.10.2009)
ŠD: Podzimní čas je tady... (22.10.2009)
Kroužky a Halloween (21.10.2009)
Podzimní panáčci (18.10.2009)
I naši velikáni měli problémy (12.10.2009)
MŠ: Plánované akce na měsíc říjen 2009 (01.10.2009)
Adaptační kurz (25.09.2009)
MŠ: Vítejte ve školním roce 2009/2010. (15.09.2009)
MŠ: NÁVRH PLÁNOVANÝCH AKCÍ na školní rok 2009/2010 (15.09.2009)
MŠ: září v MŠ (14.09.2009)
Prázdniny a volna ve školním roce 2009/2010 (10.09.2009)
Školní řád pro žáky 2009/2010 (10.09.2009)
Vnitřní pracovní řád pro učitele (07.09.2009)
Pedagogický sbor 2009/2010 (02.09.2009)
Návštěva u prvňáčků (01.09.2009)
A již je tu opět začátek školy (01.09.2009)
Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Kontaktní informace
Ředitelství ZŠ a MŠ
ZŠ - II. stupeň
Náměstí 35
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 492
e-mail: zs.pilnikov@worldonline.cz

ZŠ - I. stupeň
Trutnovská 50
54242 Pilníkov
tel.: 737 724 804
e-mail: zs1stpilnikov@tiscali.cz

Mateřská škola
Úzká 86
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 493
e-mail: mspilnikov@tiscali.cz

Školní družina
Náměstí 34
54242 Pilníkov
tel.: 736 713 147

Školní jídelna
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 494

Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Vytvořeno pomocí phpRS | webmaster@zspilnikov.cz

Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.