18. 04. 2024 Základní škola a Mateřská škola Pilníkov  

  Hlavní menu
Hlavní stránka
Zprávy vedení školy
- pedagogický sbor
- vnitřní řád pro žáky
- vnitřní řád pro učitele
- vnitřní řád družiny
- vyučovací hodiny
- prázdniny a volna
- ředitelská volna
- ŠVP
- plán školy
- výroční zprávy
- Kritéria přijetí do MŠ
- školní zpravodaj
Učebny, prostory, vybavení
- multimediální učebna
- školní šatna
Školská rada a SRPDŠ

Mateřská škola
ZŠ - společné
- zájmové kroužky
I. stupeň
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
II. stupeň
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Školní družina
Školní jídelna

Práce žáků
Soutěže

Seznam rubrik
TOP 15

Přihlášení čtenáře
Rozšířené vyhledávání

Stránky města Pilníkov

Fotografie z Pilníkova

Parsiyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2011/2012
Vydáno dne 14. 11. 2011 (3764 přečtení)

 1 Oblast vzdělávání - podmínky

1.1 Personalistika

a/ Pokračovat v budování stabilizovaného kvalifikovaného týmu pedagogů, založeném na spolupráci, aktivním a tvořivém přístupu k plnění pracovních povinností, na dobře fungujících vztazích – učitel – žák – rodič

b/ Pokračovat v budování týmu všech pracovníků právního subjektu / pedagogové + ostatní zaměstnanci / - opět noví příchozí zaměstnanci – pracovat na stmelení týmu

c/ Aktivní přístup a loajalita všech zaměstnanců k právnímu subjektu / škola jako místo vzdělávání, ale i setkávání občanů ve volném čase/

d/ Bc. Michaela Nováková - přijata jako druhá vychovatelka do školní družiny – nárůst dětí do školní družiny

e/ Mgr. Romana Hašková – návrat z mateřské dovolené

f/ Mgr. Jana Sejkorová – přijata na II.st. ZŠ – Vv, Př / Nově příchozí za Mgr. Marcelu Wágnerovou – odchod do důchodu/

g/ DVPP - ochota pedagogů se dále vzdělávat – vzhledem k finanční náročnosti školení, seminářů - cíl pro vedení školy: zajišťovat co nejvíce nabídek DVPP poskytovaných z OPVK a hrazených z fondů EU

h/ Jana Reilová – umožnit pokračování ve studiu – 3.r. PF Hradec Králové I.stupeň

ch/ Mgr. Ilona Skořepová – II. semestr studia managementu pro ředitele škol „Moderní ředitel“ - hrazeno z OPVK fondů EU – Hradec Králové

i/ Mgr. Jana Sejkorová – přípravné semináře/Praha/ na studium metodika prevence

Ing. Anna Křelinová – semináře k metodice prevence /Praha/

j/ Mgr. Martina Junková – pokračování studia – kurzů Aj, využití eLearningu, metodika výuky nevidomých – Braillovo písmo

1.1 Materiálně technické podmínky

a/ Zakoupení dřevěného domku na zahradu do MŠ 3 x 5m= 15 m2, určeného k uložení všech venkovních hraček, nářadí, laviček – stávající betonový přístavek u MŠ je ve velmi špatném stavu

b/ Oprava podlah ve dvou učebnách budovy MŠ – nový povrch + lino, koberec

c/ Zakoupení čtyř kusů nového akumulačního topení do dvou učeben MŠ

d/ Vymalování tří učeben v budově MŠ

e/ Výměna WC mísy v MŠ

f/ Vybudování přístřešku před budovou MŠ – současný je nebezpečný, stříška nefunkční, padají ledy

g/ Celková oprava místnosti určené jako knihovna školy – budova II.st. ZŠ, současná místnost slouží jako kabinet, oprava nebyla asi 60 let. Podlaha a stěny bude hrazeno z provozních prostředků, vybavení knihovny nábytkem a knihy – bude pořízeno z dotace EU do škol v rámci Šablony „Čtenářská gramotnost“

h/ Dovybavení multimediální učebny – zakoupení 4 počítačů + softwary na fyzikální pokusy zakoupení vah na pokusy, stavebnic k pokusům výuky elektrotechniky

ch/ Nábytek do sborovny – dokončení dovybavení sborovny, zlepšení prostředí pro učitele – SOU Volanovská Trutnov – vyrobí učňi truhláři

i/ Zakoupení stavitelných lavic + židlí - chybí počty, obnova pro jednu celou třídu na II.st.

j/ Zakoupení vysavače listí k úpravě nového umělého povrchu školního atletického hřiště

k/ Plachta k zakrytí rozsáhlého doskočiště na novém povrchu atletického hřiště

l/ Zakoupení domku nebo garáže k uložení nářadí tělocvičného a zahradního a všech sportovních potřeb k výuce Tv na atletickém hřišti

1.3. Ekonomika

a/ Přímé státní neinvestiční náklady využít hospodárně, účelně, efektivně

b/ Na I. stupni ZŠ nebudou žádné vyučovací hodiny výchov spojeny – dostatečný počet žáků – některé hodiny výchov doberou vychovatelky školní družiny

c/ Na II. st. ZŠ spojeny hodiny Tv D 6.-9.tř. menší počet dívek, Tv Ch 6., 8.tř. – vše v rámci efektivity, spojené počty nejsou na úkor kvality ani bezpečnosti žáků – v současné době velmi dobré podmínky k výuce Tv

d/ Poplatek na provozní náklady družiny za měsíc zůstává 40,-Kč

e/ Podání žádosti o státní dotaci z MŠMT k Oblasti prevence kriminality – název našeho projektu: „ Ve třídě je dobře“ – hodnota 80 000,- Kč

f/ Sportovní koktejl – Rozhýbej své tělo – sportovní projekt podán do soutěže pořádané sociálním odborem Královéhradeckého kraje k prevenci kriminality mládeže – projekt zvítězil zisk 5000,- Kč – projekt zaslán za Králov. kraj do celostátního kola

g/ DVPP – využít všech nabídek hrazených z OPVK fondů EU pro celý pedagogický sbor

h/ využít webové stránky k marketingu firem – možno z živnosti volné k získání dotací o firem

ch/ Sponzorský dar a spolupráce s firmou COOP Dvůr Králové

i/ Druhá část projektu EU do škol – čerpání 40 % zbytku dotace - 374 185,60 Kč

j/ Podat žádost o dotaci z OPVK v lednu 2012 – projekt: „Zelená přírodním a technickým vědám na ZŠ a MŠ Pilníkov“ v hodnotě 1,5 mil Kč

k/ Získání dotace na pomůcky pro nevidomou dívku - 22 000,- Kč

2 Průběh vzdělávání

a/ Výuka ve všech ročnících školy probíhá podle učebních plánů ŠVP Ekola

b/ Volitelné předměty : Ekologie, Informatika, Německý jazyk – od 7.r.

c/ Metody aktivní výuky – ukončení ročního projektu – důraz na používání metod aktivní výuky ve vzdělávacím procesu – zvláště E – U – R , aktivizační metody: Brainstorming, myšlenková mapa, sněhová koule, komunitní kruh, projektová výuka

d/ Rozvoj čtenářské gramotnosti – soulad s vybudováním nové knihovny – práce s textem

e/ Rozvoj finanční gramotnosti – Ov zvláště 8., 9. Ročník, M 9.r.

f/ Instalace nových softwarů na provádění pokusů ve fyzice

g/ Používání interaktivní tabule a softwaru na I.st., používání interaktivní tabule + visualiséru na II.st. v multimediální učebně – držet krok s moderními technologiemi ve výuce

h/ Každý žák 9.r. bude umět vytvořit prezentaci v Poverpointu alespoň v jednom z předmětů výuky a odprezentuje ji svým spolužákům

ch/ Výuka žáků s IVP plánem – reedukace bezplatné, udržovat dobrou spolupráci s PPP

i/ Vypracování IVP plánu pro nevidomou dívku – pravidelná spolupráce s SPC Hradec Králové, práce na Pichtově stroji, překlad učebnic do Brailova písma

j/ Vést žáky k odpovědnosti a kladnému vztahu ke vzdělávání

k/ Naučit žáky „Umět se učit“

l/ Učit žáky dovednosti do praktického života

m/ Projektové dny

3 Spolupráce s rodiči a veřejností

a/ Školská rada, SRPDŠ – zástupci rodičů, pedagogů, zřizovatele – sejít se alespoň 2 x ročně

b/ Rozvíjet cíl: Vtažení veřejnosti do dění a prostor školy

c/ Škola není jen místem pro vzdělávání, místo pro setkávání lidí, prožívání kulturních zážitků a vztahů – pořádané akce v prostorách školy pro širokou veřejnost

d/ Akce pro veřejnost:

  • Vánoční trhy

  • Velikonoční tvořivé dílny

  • Školní akademie

  • Vystoupení v domově pro seniory

  • Vítání občánků

  • Sportovní koktejl – Rozhýbej své tělo – sportovní zápolení pro širokou veřejnost

  • Spolupráce s komisí pro kulturu a sport při MěÚ Pilníkov

  • Sportovní den na atletickém školním hřišti pro seniory

  • Atletické závodění s hrami pro žáky I.st. ZŠ Pilníkov, Chotěvice, VlčiceSouvisející články:
Školka v červnu (29.06.2012)
Školní časopis "Moudrost dětem" - číslo 4. (14.06.2012)
Stravné červenec 2012 (13.06.2012)
Zkoušky cyklistů (12.06.2012)
(07.06.2012)
Žáci přijatí ke vzdělávání v mateřské škole (04.06.2012)
Den zvířecích mazlíčků (01.06.2012)
Školka v květnu (31.05.2012)
Plaveme přes hranice (23.05.2012)
Plánované akce na červen 2012 (23.05.2012)
Nabídka stravování ve školní jídelně (23.05.2012)
Finále DEVÍTIBOJE ve školní družině Chotěvice (11.05.2012)
Stravné na červen 2012 (09.05.2012)
Čarodějnický týden v 1. třídě (06.05.2012)
Hádankové odpoledne (06.05.2012)
Čarodějnické zkoušky ve 3. třídě (06.05.2012)
Školka v dubnu (30.04.2012)
MŠ: Plánované akce na květen 2012 (27.04.2012)
Pasování na čtenáře (18.04.2012)
Stravné květen 2012 (11.04.2012)
Pohádka Divadla dětí (06.04.2012)
Ředitelská volna (03.04.2012)
Školka v březnu (02.04.2012)
Den učitelů aneb Škola naruby (30.03.2012)
Školní časopis "Moudrost dětem" - číslo 3. (29.03.2012)
MŠ: PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC DUBEN 2012 (29.03.2012)
Barevný den (19.03.2012)
ŠD: Kufr (19.03.2012)
Hasiči v ŠD (14.03.2012)
Co víme o rybách? (14.03.2012)
Stravné duben 2012 (14.03.2012)
Barevný den (09.03.2012)
Projektový den Masopust (09.03.2012)
Dinosauří zem (07.03.2012)
Školka v únoru (01.03.2012)
MŠ: PLÁNOVANÉ AKCE NA BŘEZEN 2012 (27.02.2012)
Sněhulákové odpoledne (24.02.2012)
Pohádkový kvíz (24.02.2012)
Cukroví na besídku (23.02.2012)
Businessday soutěž (21.02.2012)
Komplexní příprava dítěte na vstup do ZŠ (20.02.2012)
Stravné březen 2012 (08.02.2012)
Lyžařská školička 6. - 10. února 2012 (06.02.2012)
Zápis do mateřské školy (01.02.2012)
Uzavření MŠ (01.02.2012)
MŠ: Školka v lednu (30.01.2012)
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání (26.01.2012)
Teletubbies u zápisu v pilníkovské škole (26.01.2012)
MŠ: Plánované akce na měsíc únor 2012 (24.01.2012)
Vánoční stromeček v ZOO (20.01.2012)
První pomoc – soutěž (20.01.2012)
Školní časopis "Moudrost dětem" - číslo 2. (17.01.2012)
Stravné za únor 2012 (10.01.2012)
"Štědrej večer nastal" (10.01.2012)
Vánoční besídka na 1. stupni ZŠ (03.01.2012)
Pf 2012 (23.12.2011)
MŠ: Plánované akce na měsíc leden 2012 (22.12.2011)
MŠ: Plavecký výcvik předškoláků - školní rok 2011/2012 (22.12.2011)
MŠ: Školka v prosinci (20.12.2011)
Vánoční trhy 2011 (11.12.2011)
Stravné leden 2012 (07.12.2011)
MŠ: Školka v listopadu (30.11.2011)
Vánoční trhy (29.11.2011)
BRAMBOROVÉ SPORTOVNÍ HRY (26.11.2011)
Strašidla a bubáci v ŠD (26.11.2011)
DRAKIÁDA (26.11.2011)
Sběr papíru (24.11.2011)
Plánované akce na měsíc prosinec 2011 (24.11.2011)
Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ RADY konané 8.11.2011 (22.11.2011)
Zápis ze schůze SRPDŠ konané 9.11.2011 (22.11.2011)
Vodnický den v 1. třídě (17.11.2011)
Projekt Kulturní rozmanitosti (16.11.2011)
Třídní schůzky jinak aneb „ Co nového ve škole? “ (14.11.2011)
Ředitelské volno v pátek 18. 11. 2011 (14.11.2011)
Školní časopis "Moudrost dětem" - číslo 1. (10.11.2011)
Stravné prosinec 2011 (10.11.2011)
Divadelní představení v UFFU a návštěva Městské knihovny Trutnov (07.11.2011)
Plastické mapy (02.11.2011)
Výroba výzdoby stolů na akci "Setkání seniorů" (02.11.2011)
Říjen v MŠ (01.11.2011)
Podzimní besídka v 1. třídě (30.10.2011)
MŠ: Plánované akce na měsíc listopad 2011 (24.10.2011)
Stravné listopad 2011 (12.10.2011)
Projektový den Proměny podzimní přírody (03.10.2011)
MŠ: Školka v září (30.09.2011)
MŠ: Plánované akce na měsíc říjen 2011 (26.09.2011)
MŠ: Logopedická depistáž (23.09.2011)
Sportovní koktejl-Rozhýbej své tělo II (18.09.2011)
Stravné říjen 2011 (14.09.2011)
Sportovní koktejl - Rozhýbej své tělo II (10.09.2011)
MŠ: NÁVRH PLÁNOVANÝCH AKCÍ na školní rok 2011/2012 (07.09.2011)
Zahájení školního roku 2011/2012 (05.09.2011)
MŠ: Vítejte v novém školním roce 2011/2012 (04.09.2011)
Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci (30.08.2011)
Organizace školního roku 2011/2012 (30.08.2011)
Vítejte do nového školního roku (30.08.2011)
Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Kontaktní informace
Ředitelství ZŠ a MŠ
ZŠ - II. stupeň
Náměstí 35
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 492
e-mail: zs.pilnikov@worldonline.cz

ZŠ - I. stupeň
Trutnovská 50
54242 Pilníkov
tel.: 737 724 804
e-mail: zs1stpilnikov@tiscali.cz

Mateřská škola
Úzká 86
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 493
e-mail: mspilnikov@tiscali.cz

Školní družina
Náměstí 34
54242 Pilníkov
tel.: 736 713 147

Školní jídelna
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 494

Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Vytvořeno pomocí phpRS | webmaster@zspilnikov.cz

Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.