19. 05. 2024 Základní škola a Mateřská škola Pilníkov  

  Hlavní menu
Hlavní stránka
Zprávy vedení školy
- pedagogický sbor
- vnitřní řád pro žáky
- vnitřní řád pro učitele
- vnitřní řád družiny
- vyučovací hodiny
- prázdniny a volna
- ředitelská volna
- ŠVP
- plán školy
- výroční zprávy
- Kritéria přijetí do MŠ
- školní zpravodaj
Učebny, prostory, vybavení
- multimediální učebna
- školní šatna
Školská rada a SRPDŠ

Mateřská škola
ZŠ - společné
- zájmové kroužky
I. stupeň
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
II. stupeň
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Školní družina
Školní jídelna

Práce žáků
Soutěže

Seznam rubrik
TOP 15

Přihlášení čtenáře
Rozšířené vyhledávání

Stránky města Pilníkov

Fotografie z Pilníkova

Parsiyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní plán na školní rok 2007/2008
Vydáno dne 14. 10. 2007 (3023 přečtení)I. Plnění plánu z roku 2006/2007

V oblasti výpočetní techniky – SIPVZ došlo k přezkoušení 3 učitelů v kategorii Z. 4 učitelé byli proškoleni v kategorii P – úvodní modul a 4 učitelé v kategorii P – výběrový modul.

Pod vedením proškolených koordinátorek byl vypracován ŠVP Základní školy Pilníkov, zaměřený na ekologii.

Škola byla zapojena do sítě škol, které se zabývají ekologií v rámci programu MRKEV. Celoročně probíhal sběr léčivých bylin a pomerančové kůry. Ekologické akce vyvrcholily u příležitosti oslav Dne Země.

V rámci získání odbornosti se jedna učitelka pravidelně zúčastňovala školení pořádaných ekologickým střediskem Severka v Horním Maršově. Žáci II. stupně pokračují přímo na škole ve třídění odpadů. Zapojily jsme se do akce čistá obec, proběhl sběr starého papíru – sebralo se 11 250 kg. Žáci 6. - 9. třídy jsou zapojeni do celorepublikového projektu Planeta 3 000.

Byl realizován požadavek MŠMT na zavedení výuky anglického jazyka ve 3. a 4. třídě I. stupně. Druhým rokem byly dvě disponibilní hodiny využity v 9. třídě na výuku anglického jazyka. Zbývajícím třídám byla angličtina a ruština nabídnuta formou zájmových kroužků.

Pokračovali jsme ve výchově ke zdravému způsobu života a zdravému životnímu stylu od nižších tříd I. stupně. Proběhly besedy s názornými ukázkami s odborníky z řad Policie ČR, PPP Trutnov, RIAPS Trutnov, Podpora zdraví Trutnov a s aktivisty PEER programu z řad žáků školy.

Škola zajistila celoroční metodické a výukové proškolení 3 učitelů I. stupně v anglickém jazyce v programu MEJA organizovaného NIVD a jedné učitelky jako lektorky pro práci v programu „Využití Evropského jazykového portfolia“.

V květnu byl pro rodiče žáků a veřejnost uspořádán 2. ročník Vítání jara. Zpravodaj pro rodiče byl vydán vedením školy v listopadu a dubnu. Ve Zpravodajích vycházejí i odborné články, náměty, rady, které mají pomoci rodičům v řešení problémů s jejich dětmi. V listopadu škola pro rodiče a veřejnost uspořádala Den otevřených dveří spojený s návštěvou vyučovacích hodin. Na návštěvu do 1. třídy přišli i budoucí prvňáčkové. Rodiče a veřejnost byli o práci školy a školní družiny informováni prostřednictví webových stránek školy.

V rámci společné Evropy o spolupráci mezi mládeží a pedagogickými sbory došlo k setkání naší ZŠ s Gymnáziem v Marciszowě. Hosté shlédli stálou výstavu Život a kámen ve Vrchlabí a po společném obědě pracovali v keramické a umělecké dílně. Návštěva byla ukončena společnou diskotékou.

Na 1. stupni školy došlo k výměně radiátorů a rozvodů topení v celkové ceně 229 763 Kč. Na školním hřišti proběhla výměna povrchů rozběhových drah a volejbalového hřiště v ceně 634 835 Kč. Byla provedena výměna podlahy v učebně chemie za 45 043 Kč. Z důvodu nepřidělení grantu nedošlo k vybudování relaxační plochy při veřejném sportovišti.

II. Rozvoj školy

Oblast výchovně vzdělávací

 1. V první a šesté třídě budeme vyučovat podle námi vytvořeného ŠVP, žákům těchto tříd založíme žákovská portfolia.
 2. Pro usnadnění volby povolání zavedeme v 8. a 9. třídě předmět svět práce.
 3. V rámci zaměření školy na ekologii v 6. třídě rozšíříme výuku přírodopisu. V 7. 8. a 9. třídě budeme pokračovat ve výuce ekologie formou volitelného předmětu. Ekologickou činnost bude řídit školní koordinátor EVVO a budeme zapojeni do projektu Planeta 3 000 a MRKEV.
 4. Žáky budeme vést ke zdravému způsobu života a zdravému životnímu stylu. Využijeme besedy s odborníky i aktivisty PEER programu z řad žáků školy. Akcemi s dětmi, nebo pro děti chceme přispět k jejich vzájemnému poznávání, k toleranci, porozumění a k fair play.

Spolupráce s rodiči a veřejností

 1. Ve spolupráci s Radou školy a rodiči uspořádat Slavnosti Země.
 2. S věší intenzitou zapojit do dění školy rodiče, zlepšit komunikaci s nimi, posílit zájem rodičů o školní dění, vytvářet nové akce a projekty, kterých se budou účastnit společně rodiče s žáky. (Podzimníček, Vánoce, Velikonoce, Čarodějky …).
 3. Spoluúčastníme se na akcích pořádaných městem Pilníkov (Vítání občánků, Mikuláš, Masopustní průvod, Čarodějnické rejdění, Cestou pohádkových bytostí …).
 4. Budeme pokračovat v kulturních a sportovních setkáních se žáky polské školy v Marciszowě.

Zlepšení prostředí školy

 1. Rekonstrukce vstupní verandy v budově I. stupně
 2. Renovace a nátěry tabulí ve třídách II. stupně a v učebně fyziky.
 3. Vybavení zbývajících učeben podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví nastavitelným nábytkem.
 4. Upravit svah u školního atletického hřiště a pokračovat v úpravě prostranství za školní družinou.

III.Přílohy

Akce školy

kultura mládeži-divadloKohoutová, Pospíšilová
tělovýchovné akce, dopravní výchovaSkořepová, Petříčková, Kroužek
návštěvy v DD, dárkyReilová, Herejková, Pospíšilová
veřejná propagaceReilová, Wágnerová
distributor učebnicPospíšilová, Endrych
distributor školních potřeb pro 1.tříduJunková
knihovnyPospíšilová, Junková
školní zahradaKroužek, Petříčková
zdravotnický materiál, úrazySkořepová, Junková, Reilová
lyžařský výcvikSkořepová
plavecký výcvikKohoutová
dopravní kurz 4.třídaPetříčková
Peer programVítek
výzdoba školyVítek, Kohoutová
ASŠKSkořepová
Slavnosti Zeměmetodic.sdr.I.stupně
setkání s družební školouKohoutová, Hegrová, Skořepová
vánoční besídky, nadílkaTu, 9.třída
sběr papíru, bylin, kaštanůKroužek, Hegrová, Endrych
Moudrost dětemTu
Dny otevřených dveřívedení školy, učitelé
Zpravodaj pro rodičevedení školy
školní koordinátor EVVOHegrová
registr školyVítek

Soubory pomůcek

pomůcky pro 1. - 5. postupný ročníkEndrych
Junková
pomůcky pro 2. stupeňCermanfyzika, výukové programy, nábytek,
základní prostředky,zvláštní uč.pomůcky
Pospíšilovážákovská knihovna
německý jazyk
český jazyk
hudební výchova
kabinet učebnic II.stupně
Hegrovápřírodopis
chemie, vaření, šití
sklad nářadí na pozemek
Vítekškolní dílna
audiovizuální pomůcky
počítačová třída
výtvarná výchova
keramika
matematika
Wágnerovádějepis
ruský jazyk
školní potřeby
integrovaní žáci
rodinná výchova
videotéka
Skořepovátělesná výchova
občanská výchova
dopravní výchova
Kroužekzeměpis

Ke spravování kabinetů patří odborné knihy zařazené v učitelské knihovně.

Termíny hlavních akcí

divadelní vystoupení v Pilníkově....................
....................
....................
....................
....................
plavecký výcvik....................
lyžařský výcvik....................
Dny otevřených dveří....................
Slavnosti Země....................
Setkání s Gymnáziem Marciszow....................
školní výlety1. třída....................
2. třída....................
3. třída....................
4. třída....................
5. třída....................
6. třída....................
7. třída....................
8. třída....................
9. třída....................
třídní schůzky....................
....................
Zpravodaj pro rodiče....................
....................
Vystoupení v DD....................
....................
Chování v mimořádných situacích....................
Sběr papíru....................

Personální obsazení

ředitel školyMgr. Rudolf Cerman
zástupce ředitele školyMgr. Marcela Wágnerová
I.stupeň:1. třídaMgr. Martina Junková
2. třídaVlasta Kohoutová
3. třídaErika Herejková
4. třídaBc. Klára Petříčková
5. třídaMgr. Aleš Endrych
II.stupeň:6. třídaMgr. Michal Kroužek
7. třídaSvětluše Pospíšilová
8. třídaMgr. Ilona Skořepová
9. třídaIng. Dagmar Hegrová
výchovný-kariérový poradceMgr. Jiří Vítek
školní metodik prevenceMgr. Jiří Vítek
správce počítačoví sítěMgr. Jiří Vítek
vychovatelka ve školní družiněJana Reilová
školnice 1. stupněStanislava Balcarová
školník 2. stupněZdeněk Tringela

Projekty pro školní rok 2007/2008

Společné pro 1. – 9. ročník:Den stromu – 1. čtvrtletí
Den zdraví - 3. čtvrtletí
Pro 1. stupeň:Advent
Bezpečná silnice
Pro 2. stupeň:Mapa
Kulturní rozmanitost
Projekty obsahují:
 1. název projektu
 2. charakteristika projektu
 3. cíl
 4. časové dotace
 5. používané metody
 6. cílová skupina žáků
 7. klíčová slova

Plán kontrolní činnosti

zářítématické plány pro jednotlivé předměty a třídy
individuální plány pro integrované žáky
práce třídních učitelů se třídou
změny v osobním ohodnocení
plány činnosti metodických sdružení, dopravní, protidrogový, chování v mimořádných
situací, plán exkurzí pro volbu povolání, výchovný
říjenhospitační činnost zaměřená na opakování učiva a využívání dostupných pomůcek,
zapojení nových žáků do školní práce
listopadhospitační činnost zaměřená na názornost při výkladu klasifikace žáků
práce s dlouhodobě nemocnými a zaostávajícími žáky
prosinecpříprava žáků na přijímací řízení
kontrola práce výchovného poradce
využívání keramické pece, flétniček, počítačové techniky
ledenvýsledky čtvrtletních kontrolních prací
práce školní družiny
změny v osobním ohodnocení
kontrola práce metodických sdružení
únorvyužívání testů z dějepisu, přírodopisu, matematiky, německého jazyka, českého jazyka, anglického jazyka
práce s nadanými žáky
využívání výukových programů v počítačové učebně
březenkontrola práce dyslektických asistentek
využívání výukových programů na počítačích
dubenmimoškolní činnost, kroužky, doučování
protidrogová prevence
práce dopravních koordinátorek
květenkontrola plnění tématických plánů
práce třídních učitelů se třídou
výlety, exkurze
červenzadávání testů,kontrola učebních výsledků v předmětech
vyhodnocení protidrogového, dopravního, výchovného, pracovního plánu školy
celoroční činnost školní družiny

Hospitace

Je přímou metodou pozorování pedagogického procesu a je jedním z nástrojů jeho řízení. Pomáhá diagnostikovat současný stav, poskytuje poznatky vedoucí ke zkvalitnění práce pedagogických pracovníků, metodických sdružení i vedení školy. Je v kompetenci ředitele školy a zástupce ředitele. Účelné jsou vzájemné hospitace kolegů v rámci jednoho předmětu a v rámci přechodu dětí z 1. na 2. stupeň. Vedení školy provádí hospitace předem ohlášené.

Před hospitací učitel sdělí:

 1. téma učiva
 2. konkretizované učivo – čeho chce dosáhnout
 3. klíčové kompetence
 4. metody
 5. pomůcky

Součástí hospitace je rozbor vyučovací hodiny, předložení písemných prací žáka, portfolia a opatření do budoucnosti.

Datum vydání: 3.9.2007
Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31.8.2007
Ředitel školy: Mgr. Rudolf CermanCelá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Kontaktní informace
Ředitelství ZŠ a MŠ
ZŠ - II. stupeň
Náměstí 35
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 492
e-mail: zs.pilnikov@worldonline.cz

ZŠ - I. stupeň
Trutnovská 50
54242 Pilníkov
tel.: 737 724 804
e-mail: zs1stpilnikov@tiscali.cz

Mateřská škola
Úzká 86
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 493
e-mail: mspilnikov@tiscali.cz

Školní družina
Náměstí 34
54242 Pilníkov
tel.: 736 713 147

Školní jídelna
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 494

Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Vytvořeno pomocí phpRS | webmaster@zspilnikov.cz

Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.