19. 05. 2024 Základní škola a Mateřská škola Pilníkov  

  Hlavní menu
Hlavní stránka
Zprávy vedení školy
- pedagogický sbor
- vnitřní řád pro žáky
- vnitřní řád pro učitele
- vnitřní řád družiny
- vyučovací hodiny
- prázdniny a volna
- ředitelská volna
- ŠVP
- plán školy
- výroční zprávy
- Kritéria přijetí do MŠ
- školní zpravodaj
Učebny, prostory, vybavení
- multimediální učebna
- školní šatna
Školská rada a SRPDŠ

Mateřská škola
ZŠ - společné
- zájmové kroužky
I. stupeň
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
II. stupeň
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Školní družina
Školní jídelna

Práce žáků
Soutěže

Seznam rubrik
TOP 15

Přihlášení čtenáře
Rozšířené vyhledávání

Stránky města Pilníkov

Fotografie z Pilníkova

Parsiyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD pro učitele
Vydáno dne 07. 10. 2007 (3487 přečtení) 1. Učitelé přicházejí do školy nejpozději 20 minut před zahájením první vyučovací hodiny.
 2. Na vývěsce ve sborovně se seznámí s pokyny vedení školy.
 3. Učitel je zodpovědný za bezpečnost a život žáků v době teoretického i praktického vyučování a v době svého dozoru.
 4. Dozor ve škole zahrnuje prostory tříd, WC, chodeb, šaten a prostoru, do kterých žáci přecházejí o velké přestávce.
 5. Dozor začíná v 07:25 hodin a končí s odchodem žáků po poslední vyučovací hodině.
 6. Podle rozpisu dozorů odvádějí dozírající učitelé žáky do školní jídelny, v jídelně je dozor vykonáván v prostoru šatny, chodby, WC, jídelny.
 7. Dozírající učitelky I. stupně ve školní jídelně předávají žáky vychovatelce ve školní družině.
 8. V době činnosti mimo vyučování přejímá zodpovědnost za žáky výkonný učitel.
  Žáky do budovy školy vpouští a odvádí hromadně.
 9. Při náhlém onemocnění nebo úrazu zajistí doprovod žáka oprávněnou dospělou osobou k lékaři, podá zprávu vedení školy a rodičům. Ošetření zapíše do knihy úrazů, protokoly sepíše nejdéle do 48 hodin.
 10. Neposílá žáky za jakýmkoliv účelem v době vyučování mimo budovu školy.
 11. Učitel uvolňuje žáka v nutných případech na základě písemné žádosti rodičů, z hodiny vyučující, na celý den třídní učitel, na více dní ředitel.
 12. Každý učitel před zahájením vyučování zapíše nepřítomné žáky do třídní knihy. Třídní učitel důsledně vyžaduje omluvenky za každou zameškanou hodinu. Neomluvenou absenci hlásí řediteli školy. Kontrolu nepřítomnosti provádí každý další vyučující.
 13. Místa ve třídě určuje vyučující učitel.
 14. Po skončení poslední vyučovací hodiny provede učitel kontrolu pořádku ve třídě, zajistí zvednutí židlí, uzamčení třídy, odvede žáky do šaten a tam dozírá na pořádek.
 15. Třídní výkazy zůstávají u ředitele školy. Třídní knihy denně první vyučující přináší do třídy, poslední je vrací na určené místo.
 16. Nepřítomnost v práci pro nemoc hlásí učitel na telefon 499 898 185. Při předvídané absenci předloží učitel přípravy pro potřeby zastupujících učitelů.
 17. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem ředitel školy, zastupování zařizuje zástupkyně ředitele školy.
 18. V činnostech, které nevymezuje vnitřní řád školy se řídí pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j.14 269/2001-26.
 19. Při používání mobilního telefonu se řídí pokynem MŠMT odboru 14 ze dne 15.9.2000.
 20. Učitel se snaží žáky co možná nejvíce naučit, zároveň své žáky vychovává k tomu, aby byli poctivými občany. Sám se stále vzdělává, používá k tomu dostupnou literaturu, školení, techniku a metody. Vyžaduje při vyučování kázeň, přičemž nepoužívá metody, které by urážely žáky a jejich lidskou důstojnost. Dodržuje všechna pravidla hygieny práce.
  Chodí včas a dobře připraven, totéž vyžaduje od žáků.
 21. V prostorách školského zařízení je zákaz kouření, požívání alkoholu a ostatních návykových látek.

Datum vydání 1.9.2006
Řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 1.9.2006 a je platný od 1.9.2006Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Kontaktní informace
Ředitelství ZŠ a MŠ
ZŠ - II. stupeň
Náměstí 35
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 492
e-mail: zs.pilnikov@worldonline.cz

ZŠ - I. stupeň
Trutnovská 50
54242 Pilníkov
tel.: 737 724 804
e-mail: zs1stpilnikov@tiscali.cz

Mateřská škola
Úzká 86
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 493
e-mail: mspilnikov@tiscali.cz

Školní družina
Náměstí 34
54242 Pilníkov
tel.: 736 713 147

Školní jídelna
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 494

Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Vytvořeno pomocí phpRS | webmaster@zspilnikov.cz

Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.