19. 05. 2024 Základní škola a Mateřská škola Pilníkov  

  Hlavní menu
Hlavní stránka
Zprávy vedení školy
- pedagogický sbor
- vnitřní řád pro žáky
- vnitřní řád pro učitele
- vnitřní řád družiny
- vyučovací hodiny
- prázdniny a volna
- ředitelská volna
- ŠVP
- plán školy
- výroční zprávy
- Kritéria přijetí do MŠ
- školní zpravodaj
Učebny, prostory, vybavení
- multimediální učebna
- školní šatna
Školská rada a SRPDŠ

Mateřská škola
ZŠ - společné
- zájmové kroužky
I. stupeň
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
II. stupeň
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Školní družina
Školní jídelna

Práce žáků
Soutěže

Seznam rubrik
TOP 15

Přihlášení čtenáře
Rozšířené vyhledávání

Stránky města Pilníkov

Fotografie z Pilníkova

Parsiyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD pro žáky školy
Vydáno dne 06. 10. 2007 (3369 přečtení)

aktualizováno 01.03.2009

Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

VNITŘNÍ ŘÁD pro žáky školy

1/Vyučování v letním i zimním období začíná v 7,45 hod.Žáci budou ve třídě nejpozději 5 min.před zahájením vyučování,a to i odpoledního.Otevření budovy školy je v 7,25 hod.Žáci,kteří dojíždějí na kole si zajistí jeho uzamčení a uložení na vyhrazeném  místě.Za případné poškození a ztrátu škola neručí. Úmyslné poškození žáky bude postoupeno policii ČR.

2/Žáci se v šatně dlouho nezdržují,přezouvají se do zdravotně vhodných přezůvek se světlou podrážkou.Žáci musí mít všechny věci označené jménem.Ve třídě se připraví na hodinu.Na hodiny Tv, Pč, Vv se žáci převlékají do vhodného, zdravotně nezávadného oblečení a obuvi, které určí vyučující. Rodiče dbají na čistotu a bezpečnost oděvu i obuvi. V době vyučování jsou šatny uzamčeny.Bez svolení učitele je zakázáno opouštět budovu školy v době vyučování i o přestávkách.V době přerušení vyučování nesmí žáci pobývat ve školních budovách.

3/Hlavní přestávka trvá 15 min. a ostatní 10 min.Na přerušení vyučování je 50 minut.

4/Na začátku hodiny zdraví žáci učitele povstáním.Nedostaví-li se vyučující do 5 minut do hodiny,hlásí předseda třídy jeho nepřítomnost v ředitelně.

5/Po ukončení vyučování žáci třídu uklidí a opustí ji hromadně za dozoru vyučujícího.Třída bude uzamčena.

6/O malých přestávkách žáci vycházejí ze tříd jen v případě nutnosti se souhlasem dozorujícího učitele.Je zakázáno po chodbách běhat, stoupat a vyklánět se přes zábradlí, nebo se přesouvat do prostoru, kde nemá žák svou třídu.Za příznivého počasí o velké přestávce odcházejí žáci I.stupně na zahradu,II.stupně na náměstí.Jakékoliv zranění nahlásí žák ihned dozorujícímu učiteli nebo kterémukoliv členu pedagogického sboru. V budově I.stupně je zakázáno lézt na zábradlí vstupní verandy.

7/Při každém zkoušení předkládá žák žákovskou knížku,při jejím poškození,nebo ztrátě si musí zakoupit novou.

8/Každou nepřítomnost omlouvá žák zápisem rodičů v žákovské knížce nebo řádnou omluvou.Pokud není absence omluvena rodiči do tří dnů,škola oznámí nepřítomnost odboru sociální péče. Pokud do tří dnů po příchodu žák omluvenku nepředloží, absence bude neomluvena.Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující,na 1 den třídní učitel. Na více dní ředitel školy.Žák předkládá písemnou žádost rodičů s datem,důvodem a jejich podpisem nejméně týden před uvolněním.V odůvodněných případech si škola vyžádá potvrzení od ošetřujícího lékaře.

9/Při přecházení do jiné učebny přenáší služba třídní knihu.Žáci ukázněně za vedení vyučujícího přecházejí do odborných učeben.

10/Žákům není dovoleno otevírání oken,stahování rolet,žaluzií,manipulování s osvětlením učeben a didaktickou technikou.Za škodu na majetku školy bude vyžadována odpovídající náhrada.

11/Žáci slušně zdraví každou dospělou osobu v budově školy.

12/Do ředitelny,sborovny a kabinetů přicházejí žáci jen v naléhavých případech po zaklepání a vyzvání učitele.Respektují učitele a nebrání jim vykonávat jejich povolání nemístným chováním.

13/Žáci šetří školní majetek,nalezené věci předají třídnímu učiteli.Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci,okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli,který koná dozor a také třídnímu učiteli.Je zakázáno nosit do školy věci, které nesouvisí  s výukou, a větší obnosy peněz.

14/Ve škole i mimo školu je žák povinen chránit zdraví své i svých spolužáků. Pití alkoholických nápojů a kouření je přísně zakázáno.

15/Je zakázáno nosit,držet,distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školského zařízení.Porušení ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce.

16/Po skončení osmé vyučovací hodiny mohou dojíždějící žáci odcházet k autobusu přímo z tělocvičny nebo z hřiště.

17/Na zájmové činnosti a doučování vyčkají před budovou školy příchodu učitele.

18/Žáci 1.stupně odcházejí do školní družiny za doprovodu vychovatelky nebo třídní učitelky.

19/Do školní jídelny odcházejí žáci za doprovodu učitelů,v jídelně se řídí pokyny dozírajícího učitele.

20/Používání MP 3, MP 4 a mobilních telefonů – volání,posílání SMS je možné pouze v době přestávek. Fotografování a pořizování záznamů je zakázáno. V době vyučovací hodiny budou přístroje  zcela vypnuty. Za jejich ztrátu a poškození ve škole a při akcích školou pořádaných,škola nezodpovídá. Při opakovaném porušení zákazu budou přístroje odebrány a předány pouze rodičům.

21/Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě,že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.V těchto případech se obrací na třídního učitele,výchovného poradce,vedení školy.Při skryté šikaně využije schránky důvěry.

22/Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky na škole.

23/Žáci pitný režim dodržují o přestávkách.Pokud to nevyžaduje jejich zdravotní stav /např.diabetes/,nebudou při hodinách jíst a pít.

24/Vycházející žáci  mohou využívat konzultací na přijímací zkoušky v matematice a českém jazyce,a to bezplatně.

25/Na škole je bezplatné doučování,na které mohou docházet žáci průběžně i podle potřeb.

26/Z důvodu dlouhodobější nepřítomnosti si žáci mohou vyžádat individuální doučování a plán při přechodu z výuky anglického jazyka na německý a naopak.

27/Žáci s vývojovými poruchami učení mohou mimo vyučování navštěvovat poradnu,kterou vedou dyslektičtí asistenti. Na vysvědčení mohou být hodnoceni slovně. V případě doporučení odborného pracoviště je pro žáky vypracován individuální plán ve spolupráci s PPP a s odborným lékařem.

28/Vycházející žáci mají umožněnou svobodnou volbu povolání, při svém rozhodování využívají služby výchovného-kariérového poradce.

29/ Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu.Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.

30/ O změně zdravotního stavu dítěte, změně zdravotní pojišťovny a změně telefonního čísla jsou rodiče povinni neprodleně informovat třídního učitele.

31/ Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, ředitele školy, Rady školy a výboru SRPDŠ.

32/ Žák svým chováním reprezentuje sebe i školu v době vyučování i mimo něj. Nevyjadřuje se vulgárně a dvojsmyslně, neuráží spolužáky a dospělé osoby a neupozorňuje na sebe vyzývavým jednáním a oblečením. Škola nenese zodpovědnost  za chování žáka mimo vyučování.

Řád školy byl projednán a schválen  pedagogickou radou  29.8.2008 a je platný od 1.9.2008

                                                              Mgr. Rudolf Cerman,ředitel školyCelá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Kontaktní informace
Ředitelství ZŠ a MŠ
ZŠ - II. stupeň
Náměstí 35
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 492
e-mail: zs.pilnikov@worldonline.cz

ZŠ - I. stupeň
Trutnovská 50
54242 Pilníkov
tel.: 737 724 804
e-mail: zs1stpilnikov@tiscali.cz

Mateřská škola
Úzká 86
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 493
e-mail: mspilnikov@tiscali.cz

Školní družina
Náměstí 34
54242 Pilníkov
tel.: 736 713 147

Školní jídelna
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 494

Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Vytvořeno pomocí phpRS | webmaster@zspilnikov.cz

Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.