19. 05. 2024 Základní škola a Mateřská škola Pilníkov  

  Hlavní menu
Hlavní stránka
Zprávy vedení školy
- pedagogický sbor
- vnitřní řád pro žáky
- vnitřní řád pro učitele
- vnitřní řád družiny
- vyučovací hodiny
- prázdniny a volna
- ředitelská volna
- ŠVP
- plán školy
- výroční zprávy
- Kritéria přijetí do MŠ
- školní zpravodaj
Učebny, prostory, vybavení
- multimediální učebna
- školní šatna
Školská rada a SRPDŠ

Mateřská škola
ZŠ - společné
- zájmové kroužky
I. stupeň
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
II. stupeň
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Školní družina
Školní jídelna

Práce žáků
Soutěže

Seznam rubrik
TOP 15

Přihlášení čtenáře
Rozšířené vyhledávání

Stránky města Pilníkov

Fotografie z Pilníkova

Parsiyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení plánu školy za šk. rok 2009/2010
Vydáno dne 01. 12. 2010 (1984 přečtení) 

 

VYHODNOCENÍ PLÁNU ŠKOLY ZA ŠK.ROK 2009/2010

 

 1.       Oblast vzdělávání – podmínky

 

       1.1    Personalistika

 

a)                  Byla přijata Ing.Anna Křelinová na II. st.zš -matematika, fyzika, výchovné poradenství, na        I.st.nastoupila Mgr.Ivana Venzarová - I.st., speciální pedagogika

b)                  Jana Reilová pokračuje ve studiu I.st. zš na PF v  Hradci Králové

c)                  Výuka u všech pedagogů proběhla kvalifikovaně /tzn. každý učil minimálně polovinu                 úvazku své aprobace /

d)                 Vyučující se zúčastňovali DVPP - školení podle nabídky střediska pro DVPP v Hradci   Králové. Naše škola je zapojena do projektu spolufinancovaného z fondů EU: "Podpora          základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků" -      podpora moderních a aktivizačních metod ve výuce- jejich zavádění do praxe. Lektor jezdí k     nám do školy - probíhají semináře, mentoring, eLearning, portál projektové vyučování,      individuální konzultace- do projektu je zapojeno 10 škol Královéhradeckého kraje, trvání - 2      roky

e)                  Rozvoj školského managementu - Ing.Dagmar Hegrová začala studovat dvousemestrové           "Studium pro ředitele škol" při DVPP v HK

            Mgr.Ilona Skořepová - účast na seminářích k dotačnímu titulu "EU do škol"

f/         Dobře se daří stmelit tým pedagogů založený na spolupráci, dobré komunikaci a            důvěře, s dobrým pracovním nasazením a ochotný se podílet a rozvoji školy - viz. přehled    všech aktivit školy

g/         Zabránit klesajícímu počtu žáků, získat nové žáky z okolních obcí. Výsledek:

            Navázána spolupráce se ZŠ a MŠ Vlčice - osobní návštěva vedení školy na třídních        schůzkách ve Vlčicích, prezentace naší školy, osobní pohovory s rodiči ve Vlčicích.

            Ve šk.roce 2010/2011 nastoupí noví žáci:

            ze ZŠ Vlčice                4

            ze ZŠ Chotěvice          3

            z KK Hostinné                        5

            z Mladých Buků          1

            z Opočna                    1

            ze Žacléře                   1

            z Bílé Třemešné          1

Celkem:                                  16 žáků z okolních měst a obcí

 

 

            1.2    Materiálně-technické podmínky

 

a/         Oprava zastaralé elektroinstalace, nová elektroinstalace:

 • sborovna na\ II.st. - nové závěsné osvětlení
 • ředitelna - instalace zářivek
 • školní jídelna
 • chodby školy II.st.      
 • PC učebna
 • školní družina
 • vitriny na chodbě II.st.-bodové osvětlení                                                                              1.

b/         Modernizace PC učebny: nainstalován data projektor, plátno, zakoupeny nové PC - 9, nové stoly pro PC 3, ozvučovací sestava, sluchátka k PC 12, scaner, zálohový disk

c/         Zlepšení vstupní image školy na II.st.:

 • dřevěné osvětlené vitriny v suterénu a v přízemí budovy II.st. zš
 • koberce na zdech školy II.st. zš

d/         Vybavení sborovny na II.st.:

 • nové psací stoly
 • nové skříně
 • stůl sestava pro PC
 • kuchyňská linka

            Vybavení sborovny pro I.st.:

 • velký stůl a skříňky
 • jednací židle

            Školní jídelna:

 • zakoupena starší pečící pánev
 • nové kompotové misky
 • mixer
 • velké nerezové hrnce a kastroly
 • velké nože, podnosy
 • nový motor do chladícího zařízení

            Kuchyň mš:

 • zakoupena nová kuchyňská linka a sporák

e/         Dokončen projekt na zateplení a výměnu oken budovy I.st. zš - žádost podána - projekt             neuspěl, žádost v červenci podána znovu

f/         Vstupní zeď u WC na I.st. opravena

g/         Modernizace prostředí a image velmi zastaralé kanceláře ředitelny:

 • nový koberec
 • psací a jednací stoly
 • židle pro pořádání pg. rad a porad
 • kuchyňská linka        

h/         Provedeno zabezpečení skladu učebnic - oddělení sádrokartonovou stěnou, dveřmi,položena     nová dlažba

i/          Opravena historická místnost/ 50-60 let neopravovaná/ určená pro nové moderní šatny:

 • odvlhčení místnosti
 • odstranění staré propadající se podlahy - položení nového betonu a dlažby
 • vytvoření sádrokartonové předstěny s odvětráváním
 • vybavení místnosti novými šatními skříňkami /I.část/

j/          Zakoupen koberec do školní družiny

 

            1.3. Ekonomika

 

a/         Spojeny hodiny výchov na I.st. zš 2.,3. tř., na II.st. spojeny hodiny Tv - vše v rámci        hospodárného využití přímých neinvestičních státních výdajů / vlivem klesajícího počtu žáků /

            - kvalita výuky narušena nebyla

b/         Příspěvek na provoz od zřizovatele použit s ohledem na určení priorit: elektřina, plyn, voda,       služby, účelné využití na opravy -  rekonstrukce, modernizaci vybavení

c/         Změněn dodavatel elektrické energie - Centropol - snaha o úsporu se ukáže po ročním    vyúčtování

 

d/         Oblast marketingu - další zdroje získání financí:

 

 • jednáno se sponzory:  KATA Pilníkov – obdržena část finančního výtěžku ve výši 50 000,-  Krpa Hostinné – sponzorský dar ve výši 2 000,- = 100 kg různých papírů, drobní podnikatelé Pilníkova – Č.Nýč, R.Lamač, J.Sedlmajer, T.Nýč, M.Joudalzajistili rekonstrukce - zednické práce, instalatérské práce,  spolupráce s SOU Volanovská TU – výroba nového nábytku, se SPŠ Trutnov – zajištění všech rekonstrukcí elektroinstalace- pod vedením p.L.Hubálka

Krnap Vrchlabí,- počítače do MŠ, p.J.Sobl – malování prostor šaten

 

e/         Dotace -projekty:

 

 • "Na společné cestě" -  zahraniční spolupráce Pilníkov-Marcizsów-Vítězná - získána dotace z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis ve spolupráci se zřizovatelem /oblast kultury, školství, sportu/- v rámci tohoto projektu jsme pořádali akci Sportovní koktejl – Rozhýbej své tělo
 • "Moderní metody aktivního učení" - fondy EU, 10 škol Královéhradeckého kraje, semináře, mentoring, k DVPP
 • „Řemeslo má zlaté dno“ – pro výchovné poradce k volbě povolání – hrazeno EU
 • „Dotovaná přeprava osob k exkurzím“ – od Krajské hospodářské komory KHK
 • Projekt Školák - získání dárků pro prvňáčky
 • Dotované mléko - prodej žákům na I.,II.st. státní podpora mléčných výrobků pro děti
 • MAS LEADER - se zřizovatelem podán projekt na rekonstrukci školního atletického hřiště - projekt úspěšný – dotace by měla být ve výši 1,2 mil.Kč realizace 2011
 • "EU do škol "- zpracování šablon, projekt podán v první vlně 8.6. 2010 - projekt úspěšný, - dotace ve výši 935 464,- Kč realizace podzim 2010 – 2012 – částka přidělena ve výši 60 % na podzim 2010 – do r.2010 zbylých 40 %
 • Recyklohraní – opětovné zapojení do projektu, zapojení škol do třídění odpadových materiálů – zs třídění se získávají body, které lze směnit za pomůcky
 • Projekt M.R.K.E.V. - zapojení škol do environmentální výchovy – získáváme do výuky ekologie

 

         2. Průběh vzdělávání

 

a/         ŠVP - na základě žádosti ČŠI o zaslání ŠVP naší školy jsme obdrželi následně zprávu:

            "ŠVP ZŠ Pilníkov je v souladu s RVP"

 • provedena SWOT analýza
 • využito dvou celých dnů bezplatných konzultací od Královéhr. kraje - hrazeno EU
 • práce na II.verzi ŠVP

b/         Úprava učebních plánů pro I: a II.st. zš

c/         Rozšířena nabídka kurzů pro žáky:

 • Lyžařský výcvik - LVVZ          7.tř      Niklův Vrch - Horní Malá Úpa  22 žáků
 • Turistický kurz                        6.tř.     Drhleny                                     31žáků
 • Adaptační kurz                       6.tř.     Pilníkov                                  13žáků
 • Dopravní kurz                                3.,4.tř.     Dvůr Králové n/Labem          30 žáků
 • Plavecký kurz                      I.st.zš      Trutnov                                  49 žáků

d/         Nabídka volitelných předmětů :  Informatika volitelná , Ekologie, Základy Aj

e/         Nakoupeny výukové programy Terasoft: matematika, Aj, přírodopis, Čj, ekologie

f/          Činnostní výuka - studium učitelů viz. zapojení do projektu 10 zš Královéhradeckého kr.

g/         Skupinové vyučování, projektové vyučování, rozšířena nabídka projektů

h/         Budování dlouholetého image v oblasti výuky dětí s SPC, práce 4 asistentek v reedukaci, důkazem je větší důvěra rodičů  i z Vlčic, Hostinného, Čermné

 • pravidelná spolupráce s PPP v TU, výukové programy a pomůcky k reedukaci
 • možnost využití rodinného prostředí naší školy pro děti s tělesným handicapem - využito jednou rodinou

i/          Cíl: Spokojenost ve vztahu žák - pedagog - rodič. Snaha o vtažení rodičů do dění školy:

 • Den otevřených dveří
 • Vánoční trhy - nová akce, v prostorách školy, vytvořit jako tradici

j/          Práce na vytvoření kriteriálního hodnocení žáků - pomoc lektora z projektu EU

k/         Proběhlo 5 projektů:

 3 celoškolní:     Duševní hygiena,

                                    Biologická rozmanitost

                                 Člověk za mimořádných situací

            2  I.st. zš:     Helloween, Velikonoce

          2 II.st. zš:       Přírodní katastrofy, Jazyky

1 Mezinárodní: Sportovní koktejl – Rozhýbej své tělo – Pilníkov – Marcizsów-   Vítězn

 

3. Spolupráce s rodiči a veřejností

 

a/         Školská rada a SRPDŠ - pracují, 2 x ročně schůzky

b/         Informační zpravodaj : 1/ Vedení školy: příspěvky do Pilníkovského Občasníku  3 x

                                                2/ Dětský parlament: 2x za rok vydal Školní zpravodaj- žáci sami sebrali informace, zpravodaj napsali, vytiskli, distribuovali po Pilníkově

c/         Vedení školy, učitelé, žáci, přispívají pravidelně na web školy

d/         Akce pro rodiče a veřejnost:

 •  Den otevřených dveří
 • Vítání občánků 2 x
 • Den Pilníkova - vystoupení
 • Vánoční trhy - zapojeny všechny třídy, mš, šj
 • Školní akademie
 • Sportovní koktejl - Rozhýbej své tělo - jedna z akcí mezinárodního projektu "Na společné cestě"
 • Cesta za pohádkovými bytostmi
 • Den dětí - 9.tř. pro I.st., 9.tř. pro šk. družinu a pro rodiče
 • Sběr papíru - vtažení veřejnosti
 • Volby nanečisto: 9.tř. ve volební místnosti - Parlamentní volby

                                      6.-8.tř. v učebně PC

 Spolupráce s Komisí pro kulturu a sport při MěÚ Pilníkov, s mysliveckou organizací Krakonoš, Rybářský kroužek, Fotbalisté Pilníkov

 

Plné znění vyhodnocení včetně zde nezveřejněných příloh si můžete stáhnout zde (PDF).Související články:
Placení stravného na září (17.08.2011)
Výlet 9. třída, Pecka 21. - 23. 6. 2011 (22.07.2011)
Vítání prázdnin (22.07.2011)
Kabaretní revue 2.6.2011 (22.07.2011)
Konec školního roku (28.06.2011)
Projekt Mimořádné situace (27.06.2011)
MŠ: školka v červnu (24.06.2011)
Minikopaná dívek - okresní kolo - 1.ročník (21.06.2011)
Projekt OZÓN (17.06.2011)
Ředitelské volno (16.06.2011)
Školní výlet 7.třídy (14.06.2011)
Příměstský tábor (13.06.2011)
Stravné na 7 a 8/2011 (10.06.2011)
Školní výlet 1. - 4. třídy na Černou horu (09.06.2011)
Školní výlet 5. a 6. třídy (09.06.2011)
Turistický kurz 8. třída (08.06.2011)
Školní akademie 2011 (07.06.2011)
Den dětí (05.06.2011)
Příměstský tábor (03.06.2011)
Miss panenka 2011 – Projekt Českého rozhlasu Hradec Králové (02.06.2011)
MŠ v květnu (31.05.2011)
MŠ: Plánované akce na červen 2011 (24.05.2011)
Turistický kurz „Drhleny 2011“ (22.05.2011)
VÍME CO JE SLUŠNOST ...? (18.05.2011)
Čarodějnická diskotéka v ŠD (18.05.2011)
Den Země pro 7., 8. a 9. třídy (16.05.2011)
Den Země pro 5. a 6. třídy (16.05.2011)
Školní šatna (14.05.2011)
Fotografie tříd 2010/2011 (14.05.2011)
Školní akademie (14.05.2011)
Placení stravného na červen 2011 (11.05.2011)
Projektový den Jaro - třídění odpadů (03.05.2011)
Školka v dubnu (02.05.2011)
MŠ: PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN 2011 (27.04.2011)
Pohádkový kvíz ve školní družině (27.04.2011)
Nová multimediální učebna (18.04.2011)
Miss panenka Český rozhlas Hradec Králové a UNICEF (15.04.2011)
Stříbrná zeměkoule (13.04.2011)
Placení stravného na květen 2011 (13.04.2011)
Pracovní výchova 8. třídy (13.04.2011)
Den učitelů na II. stupni ZŠ (12.04.2011)
Divadelní představení (08.04.2011)
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ (07.04.2011)
Slavnostní otevření multimediální učebny (06.04.2011)
MŠ v březnu (04.04.2011)
Naši žáci v okresním kole ZUČ (01.04.2011)
Den učitelů na 1. stupni ZŠ (30.03.2011)
MŠ: Plánované akce na měsíc duben 2011 (29.03.2011)
Zápis do mateřské školy (16.03.2011)
Uzavření mateřské školy - hlavní prázdniny 2011 (16.03.2011)
Placení stravného na duben 2011 (08.03.2011)
Lesní pedagogika ve školní družině (03.03.2011)
Puzzleáda (03.03.2011)
MŠ: únor (01.03.2011)
MŠ: Plánované akce na březen 2011 (24.02.2011)
Placení stravného na březen 2011 (10.02.2011)
Pozvánka na školní ples (04.02.2011)
Školní ples (04.02.2011)
Leden v MŠ (01.02.2011)
Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky (31.01.2011)
Olympiáda v českém jazyce (31.01.2011)
Řemeslo má zlaté dno........ (28.01.2011)
Zápis do 1. třídy (25.01.2011)
MŠ: Plánované akce na měsíc únor (25.01.2011)
Zdobili jsme vánoční stromeček v ZOO (12.01.2011)
Placení stravného na únor 2011 (11.01.2011)
Hasiči opět pomohli škole…… (08.01.2011)
Přihlášky na střední školy (04.01.2011)
Adopce zvířátka (03.01.2011)
PF2011 (29.12.2010)
Prosinec v MŠ (22.12.2010)
MŠ: PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC LEDEN 2011 (22.12.2010)
PF 2011 (21.12.2010)
Beseda s hasiči (19.12.2010)
Zápis dětí do 1. třídy (17.12.2010)
Předlékařská pomoc (15.12.2010)
Mikulášská nadílka ve škole (15.12.2010)
Obětavý zásah pilníkovských hasičů (12.12.2010)
Stravné na leden 2011 (08.12.2010)
Možnost úhrady stravného formou inkasa (08.12.2010)
Vánoční trhy (05.12.2010)
MŠ: listopad ve školce (03.12.2010)
Vánoční trhy (28.11.2010)
Listopadové jednohubky (25.11.2010)
MŠ: Plánované akce na měsíc prosinec 2010 (24.11.2010)
Schůze RADY ŠKOLY konané dne 15.11.2010 (18.11.2010)
Schůze SRPDŠ konaná dne 16.11.2010 (18.11.2010)
Třídní schůzky (16.11.2010)
MŠ: soutěž (15.11.2010)
Časopis „Moudrost dětem“ (09.11.2010)
Pomáháme nemocným (09.11.2010)
Ceny stravného na prosinec (09.11.2010)
MŠ: říjen v MŠ (05.11.2010)
Florbal (04.11.2010)
Žáci 2. třídy zvítězili v soutěži O Nejhezčí strašidlo (03.11.2010)
MŠ: Plánované akce na měsíc listopad 2010 (21.10.2010)
ŠD: Šipkovaná aneb " Cesta za pokladem " (20.10.2010)
Soutěž o nejhezčí strašidlo (12.10.2010)
Placení stravného ve školní jídelně (10.10.2010)
Září v MŠ (04.10.2010)
MŠ: Plánované akce na měsíc říjen 2010 (01.10.2010)
Seminář pro rodiče žáků 9. tříd (24.09.2010)
MŠ: NÁVRH PLÁNOVANÝCH AKCÍ na školní rok 2010/2011 (22.09.2010)
Ředitelské volno (20.09.2010)
"adapťák" šestého ročníku (11.09.2010)
MŠ: Vítejte v novém školním roce 2010/2011 (07.09.2010)
1. září u čtvrťáků (02.09.2010)
Tradiční fotografie prvňáčků (02.09.2010)
Školní řád pro žáky 2010/2011 (02.09.2010)
Vykročení do nového šk.roku 2010/2011 (02.09.2010)
Organizace školního roku 2010/2011 - přehled prázdnin (27.08.2010)
Pedagogický sbor 2010/2011 (25.08.2010)
Začátek školního roku 2010/2011 (24.08.2010)
Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Kontaktní informace
Ředitelství ZŠ a MŠ
ZŠ - II. stupeň
Náměstí 35
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 492
e-mail: zs.pilnikov@worldonline.cz

ZŠ - I. stupeň
Trutnovská 50
54242 Pilníkov
tel.: 737 724 804
e-mail: zs1stpilnikov@tiscali.cz

Mateřská škola
Úzká 86
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 493
e-mail: mspilnikov@tiscali.cz

Školní družina
Náměstí 34
54242 Pilníkov
tel.: 736 713 147

Školní jídelna
54242 Pilníkov
tel.: 734 575 494

Ucuz Sms Onay | Mobil Onaylama
Masal Oku Dalaman Airport Transfers Marmaris Airport Transfers Fethiye Airport Transfers oludeniz Airport Transfers Içmeler Airport Transfers

Vytvořeno pomocí phpRS | webmaster@zspilnikov.cz

Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.